Discriminatie

Het onderscheid wordt gekenmerkt.

Een selectie op menselijke eigenschappen en/of capaciteiten, dienen met argumenten te zijn onderbouwd.

Geen mens is gelijk aan een ander, elk mens is uniek en er is altijd een verschil met elk ander persoon, dat heeft iedereen gemeen.

Menselijke gelijkwaardigheid bestaat omdat iedereen uniek is, en iedereen dient elkaar als gelijke te erkennen.

Het menselijk onderscheid.

Het maken van onderscheid van een persoon van zijn menselijke vermogens is een concept om aan te geven door observatie gezien vanuit de waarnemer van de verschillen in denken en handelen van zijn: maatschappelijke bewustzijn, sociaal gedrag, verlangen, emoties, capaciteit, kennis, vaardigheden en ambitie. Een waarde toekennen verschilt van de persoon die waarneemt, vanuit zijn kennis, vaardigheid en vooroordeel, en geeft géén objectief zuivere waarde.

Observering door meerdere personen wordt beïnvloed door de groepsleden vanuit elk hun kennis en bewustzijns niveau, en het blijft een relatieve observering.

Indien een groep gegronde normen definieert, vormt hierop een meer juiste waardeoordeel.

Het vooroordeel.

Een vooroordeel is een mening over iemand of een groep mensen die niet op feiten, kennis, ervaring of waarneming is gebaseerd, dus zonder dat er rationele overwegingen aan ten grondslag liggen. Het gaat bijvoorbeeld over één geïsoleerd kenmerk van een stereotype met als resultaat een vooroordelen. Een vooroordeel kan gezien worden als een veelvoorkomende menselijke fout in het denken, redeneren of het nemen van beslissingen.

Vooroordelen zijn een menselijke eigenschap om een (te) grote stroom aan informatie in pakketten op te slaan in het geheugen. Het is onmogelijk om alle informatie die tot iemand komt te verwerken, om die reden worden groepen aan één kenmerk gekoppeld, dit kenmerk is dan beeldbepalend.

Vooroordelen maken de belevingswereld overzichtelijk en zijn dan simplificaties.

Het is moeilijk je eigen vooroordelen te onderkennen omdat zij veelal onbewust aanwezig zijn. Niemand geeft graag toe door vooroordelen te worden beheerst. Daarom zijn vooroordelen hardnekkig en als een bepaalde groep eenmaal een etiket heeft gekregen is het moeilijk dit te veranderen. Een goede manier om eigen vooroordelen te leren kennen is kennis verwerven. Door mensen of een groep mensen beter te leren kennen wordt duidelijk dat vooroordelen op onjuiste veronderstellingen berusten en daarom onwaar zijn.

Vooroordelen kunnen negatieve gevolgen hebben. Anderen kunnen lijden onder foutieve bestempeling. Het is moeilijk om boven je eigen vooroordelen te staan en ze hebben dan negatieve gevolgen op de manier waarop jij met jouw medemensen omgaat. Als mensen op basis van deze vooroordelen worden achtergesteld, is er sprake van discriminatie. En als we het woord discriminatie gebruiken zijn er vele vormen van discriminatie mogelijk, waaronder ook de zelf-‎discriminatie!

Discriminatie is op basis van een vooroordeel een lagere en/of minderwaardige oordeel geven.

Fundamentalistisch is indien een persoon of groep zichzelf een hogere waarde toekent en een andere opvattingen bestrijd.

Intelligentie

Is een menselijke mentale capaciteit van “het leren”, en heeft de betekenis van de mate in het vermogen tot:
het opslaan, het oproepen, en  tot verwerken van informatie.

Ambitie (Lat. ambitĭo, -ōnis: “het dingen naar een ambt”)

Ook wel eerzucht genoemd, is het “streven om carrière te maken” en de daarmee vaak gepaard gaande “zucht of dorst naar eer of roem”. In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel.

Ambitie in positieve zin is het streven om een bepaalde taak of functie beter uit te voeren.

Bewustzijn.

Zeer laag bewust tot bijna onbewust zijn de kinderen en mensen die niets kunnen hebben geabsorbeerd in het leven door hun aangeboren geestelijke handicap. Een geestelijk invalide is de gedeeltelijk werking van menselijke functies, ten gevolge van stoornis of gebrek door een ziekte, aandoening, ongeval of aangeboren. De mate hiervan is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Geestelijk invalide mensen leven naar mate minder bewust met hun beperkte rede en meer naar instinct en gevoel.