Statuten

Artikel I. Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Federatie Sociaal Humaan
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.

 

Artikel 2 Doel

 1. Het doel van de vereniging is politiek te bedrijven in de ruimste zin des woord om op te komen voor een vrij, welvarend en onafhankelijk Nederland, en streeft om via de politiek naar de evaluatie van de Democratie naar de Humancratie zoals is vastgelegd in de door R. M. Sikking en Skarabee Beheer B.V. uitgebrachte Beginselverklaring van 20 december 2021.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan verkiezingen voor de Staten-Generaal in Provinciale State de Eerste en Tweede kamer, Het Europees Parlement, of Waterschappen, en in de Nederlandse Gemeenten, en door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

Artikel 3 Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

 

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. De vereniging kent aspirant lid en volledig lid.
 2. Volledig lid zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven schriftelijke verklaring. Een bestuursbesluit inhoudende een afwijzing zonder opgaaf van reden van een aanvraag om lid te worden is bindend.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door opvolging worden verkregen.

 

Artikel 5 Einde lidmaatschap

5.1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting.

5.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

5.3.Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

 1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. als binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
 3. indien binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

5.4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan op elk moment door het bestuur worden gedaan:

 1. wanneer een lid na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
 2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten of het reglement voor het lidmaatschap worden gesteld.

 

 

 

5.5. De opzeggingstermijn;

 1. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. De opzegging van een volledig lid geschiedt schriftelijk met opgave van de redenen.

5.6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5.7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist

 

Artikel 6 Donateurs

6.1. Doorlopende donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het doorlopende donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

6.2. Doorlopende donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.

6.3. Doorlopende donateurs hebben niet het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Artikel 7 Contributies

Ieder volledige lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.

 

Artikel 8 Bestuur

8.1. Het bestuur bestaat uit ten minste een (1) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen als volledig lid, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.

8.2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de volledige leden van de vereniging uit een bindende voordracht van het bestuur. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

8.3. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

8.4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en door zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

8.5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee (2) opeenvolgende jaarlijkse algemene leden vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar voor een nieuwe periode.

8.6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 8.I vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

8.7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

 

 

 

Artikel 9 Bestuurstaken

9.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

9.2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, of zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

9.3. Aan bestuurders kan geen beloning, vakantie- of presentiegeld worden toegekend. In redelijkheid gemaakte kosten worden aan de bestuurders vergoed. De bestuurder kan een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

 

Artikel 10 Bevoegdheid

10.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

10.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter.

10.3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden als ook aan een derden persoon als een aspirant lid of rechtspersoon om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen, daarbij dient in de volmacht te zijn opgenomen:

 1. duidelijk omschreven: onderwerpen, taken, verantwoordwordingsplicht, en bevoegdheden;
 2. de tijdsduur met aanvang en einde;
 3. plaats, locatie, organisatie of bestuur orgaan;
 4. de vergoeding voor gemaakte kosten: studie, reistijd en verrichte diensten;
 5. voor al het overige is het bestuur bevoegd.

 

Artikel 11 Algemene Leden Vergadering

11.1. De algemene Leden Vergadering worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

11.2. De algemene Leden Vergadering kiest uit de leden een Toezichtsorgaan van minimaal twee en maximaal vijf leden met de bevoegdheid tot inzage van alle documenten die in het belang zijn van de vereniging.

11.3 Het bestuur nodigt de leden minimaal 14 dagen van tevoren uit voor de algemene leden vergadering, de uitnodiging gaat vergezeld met een agenda en te behandelende onderwerpen. De voorzitter kan voor  en tijdens de algemene leden vergadering besluiten een onderwerp in te brengen.

11.4 De algemene leden vergadering stelt op Het Huishoudelijk Reglement en keurt deze goed met 2/3 voorstemmen van de aanwezige leden.

 

Artikel 12 Toegang algemene leden vergadering

12.1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de volledige leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

12.2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één (1) stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden.

12.3. Het eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan Ook schriftelijk tot stand komen.

12.4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

12.5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid of met één stem verschil van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij verkiezing tussen meer dan twee personen en door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 13 Algemene Leden Vergadering besluiten

13.1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding

13.2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen zakelijk besluit voor zover werd gestemd over een niet geagendeerd vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, door de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet juist hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, en door de meerderheid van de  stemgerechtigde aanwezige dit verlangt, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

13.3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke van de juistheid daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 14 Boekjaar

14.1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de over de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

14.2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek van artikel 2:393 lid 1, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een Kas Controle Commissie van ten minste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

14.3. Het bestuur is verplicht aan de Kas Controle Commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

14.4. De Kas Controle Commissie onderzoekt de bedoelde stukken.

14.5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de Kas Controle Commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De Kas Controle Commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

Artikel 15

Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Artikel 16 Statutenwijziging

16.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

16.2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

16.3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een twee derde (2/3) meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

16.4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

16.5. Het bepaalde in de leden 16.I en 16.2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

16.6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 

Artikel 17 Ontbinding en vereffening

17.1. Het bepaalde in artikel 16.1, 16.2, 16.3 en 16.5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

17.2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijke in overeenstemming met het doel van de vereniging.

17.3. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.

17.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

17.5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

17.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven (7) jaar berusten onder degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Artikel 18 Reglementen.

18.1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

18.2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

18.3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16.1, 16.2 en 16.5 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 19 Slotbepalingen

Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.