Huishoudelijk Reglement

Het maatschappij kritische doel van de vereniging met de naam “Federatie Sociaal Humaan” is omschreven in de statuten met een Notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Artikel 1 Het bestuur.

 1. Bij oprichting wordt het bestuur gevormd met de functie van: voorzitter door Dhr. R.M. Sikking en met het beheer van secretaris en penningmeester Skarabee Beheer B.V.
 2. De bestuursfunctie van secretaris en penningmeester blijft bij Skarabee Beheer B.V. totdat de algemene ledenvergadering anders besluit.

Artikel 2 Aspirant lid en volledig lid.

 1. Een aspirant lid is een natuurlijk persoon die één optie heeft genomen op een nog niet uitgegeven en genummerde aandeel van Skarabee Beheer B.V.
 2. Met één optie op een nog niet uitgegeven aandeel van Skarabee Beheer B.V. en verkrijgt het aspirant lid binnen de Federatie Sociaal Humaan het recht op: deelname in de Raad van Aspirant Leden met gevraagd en ongevraagd advies, spreekrecht, gekozen te worden als toezichthouder of voor een schriftelijke opdracht met bevoegdheid als volmacht vertegenwoordiger van de Federatie Sociaal Humaan.
 3. De Raad van Aspirant Leden handelt autonoom en regelen het onderlinge overleg of bijeenkomsten. Gegevens omtrent mede aspirant leden zijn uitsluitend bedoeld voor het onderlinge contact mogelijk te maken.
 4. Het bestuur van Skarabee Beheer B.V. neemt na overleg met het bestuur van de Federatie Sociaal Humaan het besluit om aandelen uit te geven, waarbij de optie houder het eerste recht heeft tot aanschaf van in zijn bezit genummerde optie op dat aandeel.
 5. Het bestuur kan besluiten een aspirant lid toe te laten als volledig lid onder voorwaarden en door beide in tweevoud ondertekende overeenkomst.

 

Artikel 3 De algemene ledenvergadering hierna afgekort ALV

 1. Eens per jaar en uiterlijk voor 31 juni elk jaar zal het bestuur een ALV uitschrijven, waarin verantwoording gegeven zal worden over het vorige boek jaar. Tevens kan het bestuur een extra ALV uitschrijven voor zover het bestuur dit nodig acht.
 2. De ALV stemt over functies schriftelijk en over zaken met de hand opsteken.
 3. Het dagelijkse bestuur afgekort DB dient te bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester waarbij de functie van secretaris en penningmeester door één persoon of rechtspersoon uitgeoefend kan worden.
 4. De ALV benoemd het algemene bestuur afgekort AB met toevoeging van één of meerder leden met een bijzondere taak of mandaat.
 5. Bindende voordracht is er wanneer bij benoeming van een nieuw bestuurder maar één kandidaat is, dan wordt in de regel besloten deze kandidaat aan te stellen. Dit bindende karakter van voordracht kan door de ALV aanwezige leden worden opgeheven door 2/3 meerderheid.
 6. De gekozen bestuursleden worden uiterlijk binnen vier weken na benoeming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 7. De ALV kan besluiten administratieve taken als het incasseren van alle ontvangsten, het verstrekken van documenten, of een bijzondere taak of onderzoek op te dragen onder voorwaarden aan een persoon, of rechtspersoon.
 8. Alle bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de ALV.
 9. De ALV benoemd een Kas Controle Commissie voor één boekjaar uit leden die geen zitting hebben in het bestuur.
 10. Alle bestuursleden en Kas Controle Commissie leden hebben de plicht het belang van de Federatie Sociaal Humaan voorop te stellen en integer te handelen.
 11. Bestuurders die ernstige verwijtbaar handelen met fraude, of andere vorm van taakverzuim worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld.
 12. Bestuurders hebben een raadgevende stem aan de ALV on hun visie te geven op voorgenomen besluiten. Wanneer de bestuurders niet de kans krijgen of hebben gehad om hun visie te geven dan kan het besluit ongedaan gemaakt worden. Hetzelfde geld voor besluiten die buiten de ALV genomen zijn.
 13. Tegenstrijdig belang is als een lid een persoonlijk belang heeft bij een zaak, dan mag dat lid niet deelnemen aan de besluitvorming over dat belang. Door de ALV wordt vastgelegd hoe besluitvorming in dat geval zal plaatsvinden, mogelijk moet het lid de vergadering verlaten.

Artikel 4 De besluiten van de ALV

 1. Aanstelling van bestuurders, het huishoudelijke reglement en beslissingen met enig belang of aanzienlijk belang kan door de ALV aanwezige leden worden gewijzigd, aangevuld en vastgesteld.
 2. Deze beslissingen zijn geldig indien 2/3 van het aantal aanwezige leden vóórstemmen.
 3. Kan op grond van de vorige zin géén geldig besluit worden genomen, dan zal na twee weken en uiterlijk na zes weken een nieuwe tweede ALV worden uitgeschreven. Deze tweede ALV kan een meerderheidsbesluit met één stem van de aanwezige stemmen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige stemmen.
 4. Eén bestuurslid tijdens de bestuursvergadering of één lid tijdens de ALV mag met twee machtigingen stemmen.

Artikel 5  De taken van het bestuur en/of beheerder

 1. Het beheren van de middelen van de Federatie Sociaal Humaan, waaronder begrepen de gelden, de reserve en verzekeringen.
 2. Het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin.
 3. Het voeren van een inventarislijst met daarin opgenomen de aanschaf waarde met datum, bij duurzame goederen de waardevermindering over 5 jaren, en hun restwaarden.
 4. Het aanleggen van een register van leden en aspirant-leden met een optie nog niet uitgegeven aandelen Skarabee Beheer B.V. welke hun het recht geven als beschreven in de beginselverklaring. De gegevens in elk register zijn uitsluiten te gebruiken voor het omschreven doel waarvoor deze zijn bijeengebracht en staan niet ter beschikking voor een commercieel doel.
 5. Het verstrekken van openbare toegankelijke informatie in digitale vorm of tegen kostprijs op papier.
 6. Het aangaan van rechtsvorderingen, rechtshandelingen en het verweer te voeren.
 7. Het nemen van spoedeisende maatregelen welke uit een normaal bestuur kunnen voortvloeien.
 8. Betalingen van kosten dienen vooraf door twee bestuursleden te zijn goedgekeurd.
 9. Voor het aangaan van een verbintenis van een belang is een machtiging van het ALV noodzakelijk.
 10. Het houden van dagelijkse en algemene bestuursvergaderingen waarin bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en daarbij besluiten de bestuursleden bij meerderheid.
 11. De voorzitter is belast met het leiden van de bestuursvergaderingen en het naleven van het door de ALV uitgezette beleid.
 12. De secretaris zorgt voor de interne communicatie en maakt de notulen van de vergadering.
 13. De penningmeester beheerd de financiële transacties en maakt de jaarrekening.
 14. Ongeacht de reden van afwezigheid of verhindering van een dagelijks bestuurslid dienen taken door een andere algemeen bestuurslid te worden overgenomen. Bij ontsteltenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn en met belet wordt bedoeld op een situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of mag uitvoeren dat geld ook als een bestuurszetel vacant is.
 15. In de situatie dat er nog maar één bestuurder over is of alle bestuurders weg zijn, dan is de opdracht aan de ALV om een persoon of rechtspersoon aan te wijzen die de Federatie Sociaal Humaan bestuurd.
 16. Het bestuur geeft ten minste aan één aspirant lid of volledig lid, in een schriftelijk benoeming als toezichthouder het mandaat en de bevoegdheid om bij ontsteltenis het bestuur te vormen.

Artikel 6 Al het overige.

In alle gevallen waarin de: statuten, beginselverklaring, en het huishoudelijke reglement niet voorziet beslist de ALV hieromtrent.

Het huishoudelijke reglement is goedgekeurd bij oprichting 20 december 2021