Beginselverklaring

 

Oprichtingsvergadering.

Op 20 december 2021 hebben de rechtspersonen: R. M. Sikking en Skarabee Beheer B.V. gezamenlijk besloten tot oprichting van een vereniging onder de naam “Federatie Sociaal Humaan”. De functie van voorzitter wordt uitgeoefend door Dhr. R.M. Sikking en de functie van secretaris en penningmeester wordt uitgevoerd en beheerd door Skarabee Beheer B.V. Tijdens de oprichtingsvergadering zijn aangenomen deze beginselverklaring, de statuten en het huishoudelijke reglement en zijn openbaar toegankelijk.

 1. Beginsel verklaring.

Door de Federatie Sociaal Humaan dient de Sociale Humanistische ideologie gewaarborgd te worden binnen de Nederlandse wet door zich onverbrekelijk verbonden te verklaren aan de:

Humancratie met de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan.

 1. In deze beginselverklaring zijn vastgelegd:
 • De Federatie Sociaal Humaan stelt zich ten doel.
 • De Federatie Sociaal Humaan tracht dit te bereiken door.
 • De Federatie Sociaal Humaan kenmerkt zich door.
 • Het onderscheid.
 • Aspirant leden.
 • Het volledig lid.
 • De Humancratie.
 • De Traject-hiërarchie.
 • De Traject-hiërarchie maakt mogelijk.
 • De Traject-hiërarchie maakt onmogelijk.
 • Beschrijving van de lagen.
 • De Codex Homo Sapiens Humaan.

 

 1. De Federatie Homo Sapiens Humaan stelt zich ten doel:
 • Deel te nemen aan alle politieke lagen in de ruimste zin van het woord.
 • Invoeren van de Humancratie in de lagen van het landsbestuur en de ambtelijke cultuur.
 • Invoeren van de Humancratie in de maatschappij bij bedrijven en organisaties.
 • Allen te verenigen die met het beginsel van de Humancratie met de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan kunnen instemmen, ernaar handelen en het bevorderen hiervan.
 • Een centrum te zijn voor verdieping, verbreding, verdediging en vertegenwoordiging van de Humancratie met de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan.
 • Een platform te zij voor wereldverbeteraars, utopisten, visionairs en ideologen.
 • Activiteiten te ontwikkelen of deel te nemen aan activiteiten van anderen welke bijdragen aan het ontstaan van een samenleving van mensen, die zich bewust zijn van hun persoonlijke eigenverantwoordelijkheid voor zichzelf, hun medemens, milieu en de wereld.

 

 1. De Federatie Homo Sapiens Humaan tracht dit te bereiken door:
 • Publicatie van de Humancratie met de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan.
 • Het opstellen en publiceren van uitleg en/of toelichting van de: inzichten, kenmerken, de doelstellingen, activiteiten en bijeenkomsten.
 • Organiseren van bijeenkomsten.
 • Onderzoeken naar de invloed van de mens op het milieu en de wereld.
 • Onderzoeken naar de overlevingsmogelijkheden ten gevolgen van de schade aan het milieu en de wereld.

 

 1. De Federatie Sociaal Humaan kenmerkt zich door:
 • Het uitdragen van de Humancratie met de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan.
 • Het streven naar een samenleving van de gelaagde democratie genaamd de Humancratie.
 • Het streven naar een samenleving waarin primaire levensbehoeften zijn gewaarborgd.
 • Het streven naar verwezenlijking van de secundaire levensbehoeften.
 • Het streven naar persoonlijke additieven levensbehoeften in evenwicht met het belang van de samenleving.
 • Het ondersteunen van leden in psychische en fysieke zaken van het dagelijkse leven in de breedste zin van het woord.
 • Het bevorderen van het zelfstandig denken en handelen.

 

 1. Het onderscheid.
 • De Federatie Sociaal Humaan onderscheid zich van andere humanistische bronnen en stromingen door zich te onverbrekelijk te verbinden aan de Humancratie met de Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan.
 • In deze codex zijn opgenomen de rechten van de ongeborene, de plichten en rechten van het kind, de onvolwassen en de volwassen mens.
 • Deze codex heeft een universele waarde en maakt geen onderscheid in ras, seksuele geaardheid en/of afkomst.

 

 1. Aspirant leden. 
 • Elk natuurlijk persoon die het lidmaatschap heeft aangevraagd bij het bestuur is een aspirant lid, totdat onder voorwaarden als volledig lid is toegelaten.
 • In het bezit te zijn van een jaarlijkse optie nog niet uitgegeven aandeel Skarabee Beheer B.V. en verkrijgt het aspirant lid binnen de Federatie Sociaal Humaan het recht op deelname in de Raad van Aspirant Leden met: gevraagd en ongevraagd advies, spreekrecht, gekozen te worden als toezichthouder of voor een schriftelijke opdracht met bevoegdheid als volmacht vertegenwoordiger van de Federatie Sociaal Humaan in de politiek en/of bij maatschappelijke organisaties.
  Deze optie regeling heeft tot doel het waarborgen van de Sociale Humanistische ideologie tijdens de beginperiode. Deze optie regeling kan komen te vervallen indien voldoende leden deze taak kunnen waarborgen.
 • Kennis te bezitten van de Humancratie met de Traject-hiërarchie, de Codex Homo Sapiens Humaan, en zich hiermee te verenigen door ondertekening bij het lidmaatschap aanvraag.
 • Deel te nemen aan de Traject-hiërarchie.
 • Als vrijwilliger deel te nemen aan verenigingsactiviteiten.
 • Alle bestuursbesluiten en nog te nemen bestuursbesluiten na te leven.
 • Na bewezen geschiktheid geplaatst te worden op een politieke verkiezingslijst met een opdracht en met volmacht de Federatie Sociaal Humaan te vertegenwoordigen.
 • Zich te allen tijden te gedragen en te handelen als een goed sociaal humanist.

 

 1. Het volledig lid van de Federatie Sociaal Humaan kenmerkt zich door:
 • ruim en zacht van oordeel, vriendelijk en zorgzaam tegenover welwillende ondergeschikten en afhankelijke.
 • Hij is menslievend, welwillend, moreel hoogstaand, beschaafd mens.
 • Hij die voor alles de menselijke waardigheid, vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid en autonomie wil hooghouden, bevorderen en het geloof aan een persoonlijke god niet als voorwaarde stelt of bestrijd.
 • Met een wereldbeschouwing en onderzoek naar de sociale, ethische en creatieve mogelijkheden van de mens.

 

 1. De Humancratie is een hiërarchie van een gelaagde democratie:
 • Met het streven naar de grootst mogelijke ontplooiing en zelfverwezenlijking van ieder mens in de Nederlandse samenleving.
 • De Humancratie verbindt de persoonlijke vrijheid met ieder zijn sociale verantwoordelijkheid.

 

 1. De Traject-hiërarchie maakt het mogelijk voor elk mens te komen tot een maatschappelijke positie die bij zijn capaciteit behoort. De hiërarchische lagen bepalen het samenwerkingsverband door:
 • het zelfregulerende system in advies en bevoegdheid van elke laag,
 • samenwerking in aantal personen behorende bij elke laag,
 • gedeelde persoonlijke bevoegdheid behorende bij elke laag.

 

 1. De Traject-hiërarchie maakt het onmogelijk te komen tot ongewenste positie te bereiking door:
 • drukuitoefening, bedreigingen, verbaal of fysiek geweld,
 • zelfverrijking, zelfverheerlijking, prestigedrang,
 • financiële inbreng of vermogen,
 • vooroordeel, willekeur, voorspraak, afkomst,
 • door het verloop van tijd.

De mogelijkheid om te komen tot een positie in een laag van de Traject-hiërarchie word gekenmerkt door de zijn autonomie in het handelen en van zijn: mate van burgerlijke beschaafdheid, mate van mededogen en wordt bepaald door de observering van de opvolgende laag en consensus met een advies aan het bestuur.

 1. Beschrijving van de lagen.
  Elke burger in de samenleving en als aspirant lid van de Federatie Sociaal Humaan is al een lid van de eerste drie lagen.
 • De eerste laag is het volwassen individu en is volledig zelf verantwoordelijk voor al zijn handelen.
 • De tweede laag zijn de kompanen, beide werken samen in werk of in overleg. Zo zal in de samenleving gelden: let op elkaar en behoed elkaar. Bespreek met elkaar dagelijkse zaken. Blijf niet alleen piekeren! Sta open voor een andere mening, zodat je niet in je eigen denkwereld gevangen blijft, en niet langer blijf leven in een bubbel.
 • De derde laag is een groep van drie aspirant leden die zijn geïnteresseerd met studie van de voorwaarden in het lidmaatschap van de Federatie Sociaal Humaan. Na de studie van: de beginsel verklaring, de Humancratie met Traject-hiërarchie en de Codex Homo Sapiens Humaan, en nadat elk persoon zich hiermee akkoord heeft verklaard met zijn aanvraag, besluit het bestuur over toelating met het volledige lidmaatschap.
 • De vierde laag is een groep van vier personen, hun taak, werkzaamheden of doel wordt door het bestuur bepaald.
 • De vijfde laag is een groep van vijf personen zij zijn de mentoren, en observeren de personen op hun kennis en handelen.
 • De taken in de opvolgende laag met zes samenwerkende personen binnen de Federatie Sociaal Humaan worden door het bestuur bepaald met opdrachten als bevoegd vertegenwoordiger.

 

 1. Codex Homo Sapiens Humaan.

Deze codex staat open voor discussie en wijzigingen mits met argumenten onderbouwd voor veranderd inzicht door verloop van tijd.

Dit is een codex met de universele plichten en rechten van elk mens in zijn groei tot een volwassene mens.

Uitgaande dat de mens eerst aan zijn verplichtingen moet voldoen om daarna schaamteloos aanspraak te kunnen maken op de evenredige bijbehorende rechten.

De bewustwording en het overdragen van de verantwoordelijkheid van de verzorger naar de eigen verantwoordelijkheid gaat geleidelijk in fase. Afhankelijk van zijn cultuur en eigenschappen, duurt elke levensfase globaal 7 jaar.

De ongeboren vrucht.

In de periode van 120 dagen na het uitblijven van de menstruatie is een ongewenste zwangerschap afbreekbaar, daarna is de mens in wording en heeft het recht om door elk mens beschermd te worden tegen ongewenste invloed van buitenaf op het groeiproces.

De eerste levensfase tot 7 jaar.

Primaire recht zonder plichten heeft elk kind op: voedsel, kleding, slaapplaats, te spelen, te leren, bescherming en op aanwijzingen voor een veilig gedrag van een liefdevolle verzorger.

Secundaire plicht heeft het opgroeiende kind de om te luisteren naar zijn verzorger. Dit houdt nooit in om -al dan niet tegen betaling- arbeid te verrichten. Het negeren door het kind van het luisteren heeft een beperking voor het kind. Deze beperking houdt nooit in fysiek of verbaal geweld.

Secundaire recht heeft het opgroeiende kind op het omgaan met: leeftijdgenoten, oudere kinderen en volwassenen waarbij het kind dient te leren zich sociaal te gedragen en het ontwikkelen van een zelfstandige wil.

De tweede levensfase tot 14 jaar.

Primaire plichten van het kind zonder afbreuk van de plichten van de verzorger voor het kind zijn: om over zijn eigen veiligheid te waken, bewustwording dat zijn sociale gedrag anderen beïnvloedt, zijn lichaam te verzorgen.

Primaire rechten van het kind zijn: te spelen, masturberen, andere te benaderen of zich te verwijderen, een uitleg over zijn gedrag van zijn verzorger, bescherming van zijn verzorger tegen ongewenst lichamelijk contact, voorlichting over zijn ontwikkeling tot geslachtsrijpheid.

Secundaire plichten van het kind zijn zich sociaal te gedragen, andere te helpen.

Secundaire rechten van het kind zijn zich te verdedigen, onderricht, vertier en vermaak, respect voor gedeeltelijke eigenverantwoordelijkheid van zijn mening in verhouding tot de feitelijke situatie.

De derde levensfase tot 21 jaar.

Primaire plicht heeft de jongvolwassene, zich te gedragen naar de normen en wetten van zijn samenleving, verantwoordelijkheid te dragen voor zijn handelen,

Primaire recht heeft de jongvolwassene, op zelfbeschikking waarbij hij de verzorger ontheft van de plicht te zorgen voor voedsel en kleding en slaapplaats, om vrijwillig lichamelijke seksuele relaties met andere vanaf de derde levensfase aan te gaan.

Secundaire plichten heeft de jongvolwassene, om levensreddende handelingen te verrichten zonder hieruit rechten te kunnen ontlenen, bij gebruikmaking van zelfbeschikking het aanvaarden van zijn verantwoordelijkheid om arbeid te verrichten voor levensonderhoud.

Secundaire rechten heeft de jongvolwassene, het vrijwillig aangaan van verbintenis als bij wet bepaald in zaken en relaties, en bij verantwoording van zijn handelen de mogelijkheid van het zwijgen.

Door gebruikmaking van zijn zelfbeschikking, beperkt de jongvolwassene de verantwoordelijkheid van de verzorger tot verhindering van misdaden.

De vierde levensfase vanaf 21 jaar

Primaire plicht heeft elke volwassene,

 • de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn handelen,
 • de primaire rechten van de mede mens te respecteren en te handhaven,
 • zich te verzetten tegen inbreuk op de primaire plichten en rechten,
 • zich sociaal te gedragen.
 • in zijn eigen levensonderhoud te voorzien,
 • zich te onthouden van willekeurige vrijheidsbeperking of bewegingsvrijheid,
 • zich te onthouden van slavernij zijnde op enige wijze een ander te dwingen tot arbeid dan wel het dreigen of beperken van vrijheid,
 • zich te onthouden van discriminatie zijnde op minderwaardige wijze onderscheid maken op basis van huidskleur, ras, seksuele, geaardheid geslacht of leeftijd,
 • zich te onthouden van lichamelijke seksuele contacten met kinderen in de eerste en tweede levensfase,
 • zich te onthouden van het aangaan van toenaderingen indien de ander als ongewenst kenbaar heeft gemaakt.
 • Zich te onthouden van het gebruik van andermans bezittingen zonder voorafgaande toestemming

Primaire recht heeft elke volwassene

 • bescherming van zijn rechten door zijn medemens en zijn gemeenschap,
 • het recht op vrijheid van gedachten, geweten, godsdienst, meningsuiting,
 • gelijkwaardige behandeling en een eerlijk openbaar proces,
 • ontwikkeling en bewustwording.
 • na het begaan van moord het recht op behoud van het leven en op zelfdoding.
 • billijke vergoeding voor arbeid en het weigeren van arbeid
 • vrijheid van vereniging en vergadering
 • het verwerven van materiële en immateriële eigendommen
 • verklaren en eenzijdige opzegging van gebondenheid of trouw aan een medemens.

Primaire levensbehoeften zijn behoefte om te ademen, voedsel, voortplanting, rust en bescherming tegen weersinvloed. Het niet voorzien of door ander onthouding van een van deze elementen volgt tot een vroegtijdige dood. De gemeenschap en elke burger heeft dan ook als primaire taak deze te waarborgen.

Secundaire levensbehoeften zijn het sociaal contact, gelijkwaardigheid, ontspanning, opleiding, communicatie, het recht en een mate van geluk evenals het streven naar geluk. Het niet voorzien of door ander onthouding van een van deze elementen volgt een vermindering van de levenszin en/of levensgeluk. De gemeenschap en elke burger heeft dan ook de taak dat elk individu kan streven deze te verwezenlijken.

Additieven levensbehoeften zijn het persoonlijke bezit, luxe, mode, vakantie, sport en kunst. Het niet voorzien of door ander onthouding van een van deze elementen volgt een beperking van het levensgeluk, dat geen levensschade met zich meebrengt. De gemeenschap en elke burger heeft dan ook de taak dat elk individu kan streven deze te verwezenlijken in evenwicht met het belang van de samenleving.